Mẫu đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

 

          Kính gửi: BGH Trường THPT Vĩnh Hưng

         

Em tên: …………………………………………..           sinh ngày:…/…/……

Học lớp: …../…..           Năm học: ……../……….

Nay em làm đơn này kính gửi đến BGH trường xác nhận em hiện đang là học sinh học lớp …. tại trường THPT Vĩnh Hưng, năm học: 2019 – 2020

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của BGH trường, em thành thật biết ơn.

 

                                                                 Vĩnh Hưng, ngày…... tháng …. năm …..

   Xác nhận của BGH                                                     Người viết

………………………………                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………                             ……………………………..

 

Tải về tại đây

Thống kê
  • Đang online: 879
  • Hôm nay: 35
  • Hôm qua: 176
  • Tất cả: 217.637